خزان

Posted by Mahdi Monavari (Zanjan, Iran) on 24 September 2016 in Plant & Nature.

ای که چون غنچه به شیرازه خود می نازی
باش تا سلسله جنبان خزان برخیزد

--------------------------
طارم-شيت
مهرماه 1391

 

Canon EOS 60D
1/60 second
F/5.6
ISO 640
40 mm

autumn